Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie poskytnuté v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Informácie o prevádzkovateľovi

 1. Identifikácia prevádzkovateľa 1: Green Atrium, a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 669 835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7218/B (ďalej aj ako: „spoločnosť1“),    
 2. Identifikácia prevádzkovateľa 2: FORESPO REALITY 20 a.s., so sídlom: Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 53 844 785, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7247/B (ďalej aj ako: „spoločnosť2“), týmto ako prevádzkovatelia osobných údajov informujú dotknuté osoby, ktoré sú klientmi spoločnosti1 a spoločnosti2 alebo potenciálni klienti spoločnosti1 a spoločnosti2, o spracúvaní osobných údajov. 
 3. Dotknuté osoby (ďalej aj ako „Klienti“) sa môžu obrátiť s otázkami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov na spoločnosť1 a spoločnosť2 prostredníctvom zverejnených kontaktov na webovom sídle www.bytygreenatrium.sk alebo sa môžu obrátiť na zodpovednú osobu uvedenú v bode 4. 
 4. Klienti sa môžu obrátiť s otázkami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov aj na zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov Mgr. František Wágner. 

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov klientov sa spoločnosť riadi najmä týmito zásadami: 

 • osobné údaje klientov sú vo vzťahu k dotknutej osobe spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne; 
 • osobné údaje klienta sú spracúvané na základe jeho vyjadreného súhlasu;  
 • osobné údaje klientov sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; 
 • osobné údaje klientov sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú; 
 • osobné údaje klientov sú správne a podľa potreby aktualizované; 
 • osobné údaje klientov sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; 
 • osobné údaje klientov sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. 

Účel, rozsah a čas spracúvania osobných údajov

 1. Spoločnosť1 a Spoločnosť2 majú v predmete svojho podnikania okrem iného, aj stavebnú činnosť, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva, predaj nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, reklamné a marketingové služby, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti. 
 2. Spoločnosť1 a Spoločnosť2 pri vykonávaní uvedenej podnikateľskej činnosti, bude monitorovať a vyhodnocovať predbežný záujem klientov o kúpu bytu v projekte nazvanom „Green Atrium“ propagovanom na webovom sídle www.bytygreenatrium.sk.    
 3. Primárnym účelom spracúvania osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného je najmä evidovanie predbežného záujmu o kúpu bytu, vyhodnocovanie predbežného záujmu, kontaktovanie klienta a podpora predaja bytu, o ktorý prejavil klient predbežne záujem, podpornými, marketingovými a reklamnými službami.  
 4. Spoločnosť1 a Spoločnosť2 spracúvajú osobné údaje klientov aj podporne na účely dodržiavania iných zákonných povinností, ktoré jej vyplývajú z aktuálne platnej legislatívy v SR, najmä: 
 • zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov;  
 • zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti; 

alebo iných právnych predpisov, ak to s účelom spracúvania osobných údajov a klientom súvisí, a ktoré vyššie uvedené predpisy dopĺňajú alebo ich nahrádzajú. 

5. V prípade neposkytnutia osobných údajov klientom, Spoločnosť1 a Spoločnosť2 nebude vedieť reálne vyhodnotiť a verifikovať predbežný záujem klienta o kúpu bytu a následne mu poskytovať svoje ďalšie služby, súvisiace so záujmom klienta o sprostredkovanie kúpy bytu. 

6. Spoločnosť spracúva osobné údaje klientov v rozsahu: 

 • meno a priezvisko fyzickej osoby; 
 • kontaktné telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má; 
 • prejav predbežného záujmu o kúpu bytu.

7. Spoločnosť získava osobné údaje priamo od klienta, elektronickou formou, vyplnením krátkeho dotazníka o záujme o kúpu bytu na webovom sídle www.bytygreenatrium.sk a vyjadrením jeho súhlasu, elektronickou formou. 

8. Spoločnosť spracúva osobné údaje počas obdobia, ktoré jej stanovujú platné právne predpisy, počas platného súhlasu klienta, za účelom, na ktorý klient poskytol súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

 

Forma spracúvania osobných údajov

 1.  Na účely získania a spracúvania osobných údajov klienta, spoločnosť1 a spoločnosť2 využíva formulár v elektronickej forme, ktorý je súčasťou webového sídla www.bytygreenatrium.sk. Elektronický formulár je v potrebnom rozsahu požadovaných osobných údajov a obsahuje osobitne, odlíšený súhlas klienta od ostatných informácii, tak ako to predpokladá zákon č. 18/2018 Z.z. vo svojom ustanovení § 14 odseku 2.
 2. Automatizované spracúvanie osobných údajov podľa vyššie uvedeného bodu, môže napĺňať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania klienta podľa § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. 
 3. Za týmto účelom spoločnosť1 a spoločnosť2 deklaruje klientovi a priznáva mu všetky práva v zmysle zákonného ustanovenia § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. 

Zdroj osobných údajov a spôsob ich spracúvania

Spoločnosť1 a spoločnosť2 pri svojej činnosti získava osobné údaje priamo od klientov, prostredníctvom formulára v elektronickej forme, ktorý je dostupný a je súčasťou webového sídla www.bytygreenatrium.sk. Spoločnosť1 a spoločnosť2 spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami v elektronickej forme, prípadne aj manuálne. 

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Spoločnosť1 a spoločnosť2 poskytuje osobné údaje tretím stranám na spracovanie iba (i) v súlade s platnou legislatívou SR, najmä zákona č. 18/2018 Z.z., (ii) ak im táto povinnosť vyplýva z iných osobitných právnych predpisov alebo (iii)si to vyžaduje zabezpečenie činnosti spoločnosti, napríklad archivácia, zabezpečenie osobných údajov, ale aj z technicko-administratívnych dôvodov, napr. IT služby, účtovnícke a audítorské služby, pričom spoločnosť v takom prípade dôvodne predpokladá, že táto tretia strana plní povinnosti ochrany osobných údajov, minimálne v rozsahu platného práva v SR, najmä zákona č. 18/2018 Z.z.. Spoločnosť1 a spoločnosť2 spracúva osobné údaje prostredníctvom vlastných zamestnancov. 

Ďalšie informácie

 1. Klient má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. 
 2. Klient má tiež právo podľa § 14 odseku 3 zákona č. 18/2018 Z.z. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.  
 3. Klientovi patria všetky práva dotknutej osoby priznané zákonom č. 18/2018 Z.z. 
 4. Pred ďalším spracúvaním osobných údajov klienta na iný, ako vyššie vymedzený účel, má Spoločnosť1 a spoločnosť2 povinnosť poskytnúť klientovi informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie. 
 5. Spoločnosť1 a spoločnosť2 ako prevádzkovateľ1 a prevádzkovateľ2 nezískava osobné údaje o klientovi od tretích osôb, ale výlučne a výhradne len od klienta. 
 6. Spoločnosť1 a spoločnosť2 sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť v súlade s § 41 zákona č. 18/2018 Z.z. klientovi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. 
 7. Informácie v zmysle tohto poučenia je spoločnosť1 a spoločnosť2 povinná poskytnúť klientovi v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to klient požiada, informácie môže spoločnosť1 a spoločnosť2 poskytnúť aj ústne, ak klient preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. 
 8. Spoločnosť1 a spoločnosť2 sú povinné poskytnúť klientovi informácie o opatreniach, ktoré prijali na základe žiadosti klienta podľa § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z.z., a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. 

Počkajte, ešte nechoďte 👋

Vieme, že rozhodovanie nie je ľahké. Potrebujete určite viac informácii alebo stretnutie.

Zavoláme Vám

Radi zodpovieme Vaše otázky